Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier
oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!O PROJEKCIE

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 31.08.2019r., a jego głównym celem jest: podniesienie jakości kształcenia w SCI poprzez dostosowanie programów i metod nauczania w ramach dwóch specjalizacji - Programowanie gier oraz Programowanie, jak również podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie nauki zawodu zintegrowanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 393.824,85 zł, w tym 334.751,12 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8. Edukacja, Poddziałania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do uczniów pierwszych i drugich klas oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Co oferuje projekt?

Projekt zasadniczo składa się z następujących zadań:

1.    Modyfikacja programu nauczania oraz programów staży dla uczniów i nauczycieli.

W ramach zadania planowane są działania:

a)      Diagnoza indywidualnych potrzeb uczniów – celem wypracowania kierunku kolejnych działań i dostosowania modyfikacji programu do konkretnych osób, które jako pierwsze będą z niego korzystać.

b)      Utworzenie i organizacja cyklu spotkań zespołów roboczych w celu wypracowania i opisu rzeczywistych potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego w SCI. Zostaną utworzone dwa zespoły, po jednym do każdej specjalizacji (Programowanie gier, Programowanie). W skład zespołów wejdą pracodawcy, nauczyciele i przedstawiciele uczelni.

2.         Kursy i staże dla nauczycieli.

W ramach zadania planowane są działania:

a)      Organizacja kursu dla nauczycieli z zakresu programowania w Python zakończonego certyfikatem zewnętrznym

b)      Nabycie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w SCI wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanych treści dostosowanych do potrzeb pracodawców poprzez ich udział w stażach zawodowych

3.         Wdrażanie programu nauczania dla specjalizacji Programowanie gier i Programowanie.

W ramach zadania planowane są działania:

a)      Doradztwo edukacyjno-zawodowe, dotyczące ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów w formie indywidualnych spotkań

b)      Praktyczne warsztaty z programowania dla uczniów, które będą realizowane w ciągu roku szkolnego 2018/2019 poza godzinami nauki szkolnej

c)       Staże zawodowe dla uczniów – 150 godz. na ucznia, poza godzinami lekcyjnymi, uczniowie otrzymają stypendium stażowe

d)      Moduł start’up – w ramach uruchomionego doradztwa zawodowo-edukacyjnego doradca udzielać będzie informacji dotyczących postaw przedsiębiorczych; w ramach projektu zostanie opracowany krótki podręcznik z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zawodem technik-informatyk.

e)      SPInKA (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) – zostanie stworzona szeroka platforma e-learningowa zawierająca aktualne dane i porady dotyczące rynku pracy i możliwości rozwoju zawodowego uczniów. Informacji i pomocy w wyborze ścieżki zawodowej udzielać będzie zatrudniony doradca zawodowy.

f)       Zakup oprogramowania oraz aparatu fotograficznego, które będą służyć do wdrażania programów.

Wszystkie działania w ramach projektu realizowane będą poza godzinami nauki szkolnej.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

•          Program nauczania oraz programy staży dla uczniów i nauczycieli zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy

•          Zwiększy się udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego

•          Uczniowie i nauczyciele SCI zdobędą kompetencje/kwalifikacje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanej na zachodniopomorskim rynku pracy

•          Uczniowie SCI zdobędą praktyczne doświadczenie (staże), zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy

•          Nauczyciele SCI zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach)

•          Szkoła zostanie doposażona w oprogramowanie i sprzęt

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 66 uczestników, w tym 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 56 uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Informatycznego, uczących się w ramach specjalizacji „Programowanie gier” i „Programowanie”. Poniżej znajdują się regulaminy rekrutacji do projektu – dla uczniów i nauczycieli, które zawierają bliższe szczegóły dotyczące naboru.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić i złożyć w terminach rekrutacji poniższy formularz rekrutacji wraz z załącznikiem (Oświadczenie o spełnieniu kryterium grupy docelowej). Dokumenty można składać mailowo, listownie lub osobiście w biurze Partnera projektu – SCI, ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin, jak również w biurze Lidera projektu – al. Wojska Polskiego 151, 70-490 Szczecin. Osoby, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne, wezmą udział w drugim etapie naboru – rozmowie rekrutacyjnej z Komisją rekrutacyjną. Szczegóły naboru znajdują się w zamieszczonych poniżej Regulaminach rekrutacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 792 501 822 lub za pośrednictwem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   .

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w projekcie <-- plik do pobrania

UCZNIOWIE

Regulamin rekrutacji <-- plik do pobrania

Formularz rekrutacyjny OSOBY NIEPEŁNOLETNIE <-- plik do pobrania

Załącznik do formularza rekrutacyjnego OSOBY NIEPEŁNOLETNIE: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej <-- plik do pobrania

Formularz rekrutacyjny OSOBY PEŁNOLETNIE <-- plik do pobrania

Załącznik do formularza rekrutacyjnego OSOBY PEŁNOLETNIE: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej <-- plik do pobrania

Regulamin realizacji staży zawodowych dla uczniów <-- plik do pobrania

 

NAUCZYCIELE

Regulamin rekrutacji <-- plik do pobrania

Formularz rekrutacyjny <-- plik do pobrania

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej <-- plik do pobrania

Regulamin realizacji staży zawodowych dla nauczycieli <-- plik do pobrania

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!” realizowany jest przez Unifinanse Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szczecińskim Collegium Informatycznym.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie projektu:


Lider:
Unifinanse Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin

tel. 603 111 900
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.unifinanse.eu

 

Partner:
Szczecińskie Collegium Informatyczne
ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin

tel. 91 488 47 37
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

www.sci.edu.pl

 

 

Termin realizacji projektu: 01-01-2018-31-08-2019

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K054/17-00